Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) behartigt de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen ressorterend onder Allente.
 
De GMR bespreekt bovenschoolse onderwerpen, zoals meerjarenbegroting, bestuursformatieplan, vakantierooster en de managementrapportages. Bevoegdheden van de GMR ten aanzien van instemming of advies op de specifieke onderwerpen zijn vastgelegd in het GMR-reglement.
Elke vergadering bestaat uit twee delen. Naast het interne vergaderdeel, wordt voor het tweede deel het College van Bestuur uitgenodigd, om de door bevoegd gezag ingebrachte agendastukken toe te lichten, vragen te beantwoorden en GMR over actuele zaken te informeren. De GMR komt 8 à 9 maal per schooljaar bijeen.
 
De doelstellingen van de GMR zijn:
1.  Het toetsen van en op (pro-)actieve wijze meedenken over het te voeren bovenschools beleid bij Allente;
2.  Communicatie met de achterban (MR-en) versterken door informatie te verstrekken via e-mail en gezamenlijk cursussen of presentaties te organiseren. .

Het Dagelijks Bestuur (DB-GMR) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris. Zij dragen zorg voor het functioneren van de GMR.

Personeelsleden of ouders kunnen voor vragen op gebied van de medezeggenschap contact opnemen via de mail [email protected]

Vergaderdata:
7 maart 2023
18 april 2023
27 juni 2023
20 september 2023
8 november 2023
14 december 2023
Cookie instellingen