Nieuws

Leerlingen IKC zamelen geld in voor Kanzklas

Sinds de herfstvakantie van 2020 is de Kanzklas een vast onderdeel van het IKC in Oudkarspel. In een KanZ-klas krijgen leerlingen met een intensieve zorgvraag of beperking les. Dit zijn leerlingen die niet ‘gewoon’ naar school kunnen vanwege hun intensieve zorgvraag of beperking.  Bibi, Kiki, Mandy, Amy, Hanah en Andries uit groep 8 van juf Susanne zijn vanaf dag één betrokken geweest bij hun schoolgenoten van de KanZ-klas. Bibi vertelt, terwijl ze Birgit in haar rolstoel een knuffel geeft en haar sussend geruststelt: “Wij vinden het gewoon heel leuk om met ze buiten te spelen en doen ons best om ze te helpen als dat nodig is. We doen ook dingen samen op school, zoals voorlezen en muziek. Dat is hartstikke gezellig.” Ook bij het buitenspelen zijn deze zes steevast te vinden bij hun bijzondere schoolgenoten. “We doen allerlei spelletjes met ze, en duwen de kinderen in een rolstoel het hele schoolplein over”, legt Kiki uit. “Anders zitten ze vooral veel naar de spelende kinderen te kijken.” Deze toppers zijn letterlijk ‘buddy’s’ van de KanZ-klas leerlingen. Daardoor zien ze ook wat beter kan of wat leuk zou zijn. Zo ontstond het idee van een speciaal speeltoestel, dat óók geschikt is voor kinderen in een rolstoel. Andries vertelt: “Het begon als een grapje, wat als... een soort achtbaan voor rolstoelen of een mega schommel. Maar toen we er meer over praatten kregen we echt goede ideeën.” Met als beste idee om een rolstoelvriendelijk circuit aan te leggen op het schoolplein waarbij de leerlingen van de Kanz-klas ook in staat zijn om écht buiten te spelen. Hannah: We hebben ons idee verteld aan juf Susanne, en later ook aan juf Ariane, de baas van de school. En iedereen was enthousiast!” Uitgewerkt plan Het zestal heeft een uitgewerkt plan gemaakt waarbij de leerlingen van de Kanzklas buiten op het schoolplein hun eigen buitenspeelplek hebben, waar zij verschillende activiteiten kunnen doen. Een rolstoelschommel, een speciale zandtafel in plaats van een zandbak en verschillende objecten waar de tastzin wordt geprikkeld, waar muziek kan worden gemaakt en mogelijkheden om alleen of met elkaar speloefeningen te doen. En dat kan allemaal samen met de andere kinderen van de school. Ze hebben ook al nagedacht over waar het parcours op het schoolplein moet komen. “We hebben gekozen voor een deel van het achterste kleuterspeelplein om dat hier de kans op vandalisme het kleinst is. En we willen niet dat alles stuk gaat”, legt Mandy uit.  Acties en activiteiten “Het kost alleen wel heel veel geld”, zegt Andries. “Je moet dan wel denken aan een bedrag van rond de 20.000 euro. Maar we hebben al 174 euro opgehaald hoor, met lege flessen”, zegt hij hoopvol. De rest van het geld gaan ze de komende tijd bij elkaar proberen te sparen.  Het zestal heeft een hele lijst met acties en activiteiten opgesteld. “We hebben allerlei bedrijven een brief geschreven met ons idee. Het is nu afwachten wat voor reacties we terugkrijgen”, legt Andries uit. Ook komen er acties zoals de verkoop van cupcakes, een sponsorloop en een carwashdag. Deze carwash vindt zaterdag 12 februari van 9.00 tot 12.00 uur plaats op het grote plein van het IKC Oudkarspel. Laat uw auto wassen voor het goede doel! Verder is er contact gelegd met de gemeente Langedijk en zijn er aanvragen voor ondersteuning gedaan bij onder andere Lief Langedijk, Stichting Het Gehandicapte Kind en de provincie Noord-Holland.  Juf Susanne vult aan: “Ik heb een goed gesprek gehad met de Regiobank, die het VoordeBuurt Fonds organiseert. Daarvoor wordt een donateurspagina aangemaakt waar mensen online geld kunnen doneren. Het zou super zijn als dat doorgaat!” Sowieso is ze megatrots op deze toppers. “Hun enthousiasme kent geen grenzen. En dat allemaal niet voor zichzelf hè, maar puur voor een ander. Dat is toch geweldig.” Als de leerlingen van de Kanz-klas worden opgehaald voor de foto, worden ze door hun buddy’s meteen geholpen, op schoot getrokken en er worden dikke knuffels uitgedeeld. Het is letterlijk een prachtig plaatje.    Dit zestal krijgt alle mogelijke steun van het IKC. Daar waar nodig wordt geholpen met wat er ook maar nodig is om acties op te starten en contacten te leggen met verschillende stichtingen en individuele personen. Aan u doen ze een oproep om geld te doneren of om mee te denken. Via Susanne Beukers, [email protected] kunt u ideeën aanbrengen, hulp aanbieden of vormen van samenwerking aanbieden. Artikel Rodi Dijk en Waard  Intervieuw met Radio NH

Bij 8 Cool Tools komen dromen uit!

Vanuit het onderwijskansenbeleid subsidieert gemeente Heerhugowaard het project 8 Cool Tools (praktijkklas). Dit project voor leerlingen uit groep 8 met een uitstroomperspectief van praktijkonderwijs of VMBO-BB streeft ernaar onderwijs op een ontdekkende en praktische manier aan te bieden om zo de eigen motivatie voor het leren bij de kinderen te vergroten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gastlessen op het voortgezet onderwijs en excursies naar bedrijven en organisaties.   Praktische invulling van lesstof 8 Cool Tools is voor kinderen die gebaat zijn bij een praktische invulling van de lesstof. “De 8 Cool Tools-praktijkklas helpt de leerlingen enorm bij het verstevigen van een positief zelfbeeld, het vergroten van de motivatie voor het leren, het krijgen van een positief toekomstperspectief en het vergroten van de studievaardigheden en de zelfredzaamheid,” legt projectleider Dennis Wever uit. Hij heeft ervaring als leerkracht in het regulier basisonderwijs en praktijkonderwijs. “Ook streeft het project ernaar de kloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verkleinen. Verder is er veel aandacht voor het opdoen van succeservaringen.” Het 8 Cool Tools-project is gestart in schooljaar 2021-2022. De leerlingen zijn op het gebied van communicatie, techniek, zorg & welzijn, groen en kunst & cultuur aan de slag gegaan. Voor elk domein is er een afwisselend programma, met diverse werkvormen en werkbezoeken. De lesdagen van de 8 Cool Tools-klas (1 dag per week) beginnen en eindigen veelal op Kindcentrum De Vaart in Heerhugowaard. Dennis: “De leerlingen houden in hun portfolio hun bevindingen bij en reflecteren op hun eigen leerdoelen. Naast interessante weetjes opdoen, wordt er ook gewerkt aan de taal-, reken- en studievaardigheden.” Ook verwezenlijken de leerlingen hun dromen in het droomproject. “Daarbij zoeken ze informatie op over hun droom, stellen ze e-mails op en voeren telefoongesprekken. Tot op heden hebben twee leerlingen post ontvangen van AZ naar aanleiding van hun droomwens om een speler van AZ te interviewen.”   Inspiratievolle samenwerking Het project 8 Cool Tools is ook altijd op zoek naar inspiratievolle samenwerking. Een voorbeeld van zo'n samenwerking is het bezoek aan woonzorgcentrum De Raatstede van de Pieter Raat Stichting in Heerhugowaard. “De leerlingen hebben in tweetallen twintig interviewvragen voorbereid in de klas. Door middel van rollenspel hebben ze eerst de basisregels van interviewen geleerd. Vervolgens hebben ze oudere bewoners van De Raatstede geïnterviewd, wat tot prachtige gesprekken heeft geleid,” aldus de projectleider. Wethouder John Does spreekt zijn waardering uit voor het 8 Cool Tools-onderwijskansenproject: “Veel kinderen hebben er baat bij om te ontdekken door zelf te doen en zichzelf op die manier verder te ontwikkelen. Geloof in eigen kunnen wordt vergroot, dat geeft een jongere vertrouwen! Het zou mooi zijn als dit project een vervolg krijgt. Dit is een prachtige aanvulling op het reguliere onderwijs, een goed voorbeeld van een ‘onderwijskans’, zoals de gemeente daar graag aan wil bijdragen.”   Als u als persoon, instelling of organisatie iets voor het 8 Cool Tools-project kunt betekenen of graag meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Wever via [email protected] of 06-83086843 (woensdag/donderdag) Artikel Stadnieuws HHW

Grote stap voor woonzorglocatie '0 tot 100'

In april 2018 is een intentieovereenkomst tussen Stichting Kinderopvang Langedijk, Stichting Atrium, het Horizon Zorgcentrum en de gemeente Langedijk ondertekend om gezamenlijk te komen tot de bouw van een Integraal Kind- en Ouderen Centrum (IKOC) in Noord-Scharwoude. Het idee is dat er een plek komt voor mensen ’van nul tot honderd’ waar woon-zorgfuncties voor ouderen worden gecombineerd met opvang en onderwijs. De eerste grote stap naar het tot stand komen van dit centrum is gezet en de reacties vanuit de gemeenteraad zijn enthousiast.  De groeiende behoefte om meer huisvesting van ouderen in ons dorp te realiseren lijkt daarmee een grote stap voorwaarts te maken. Minimaal vijftig zorgwoningen van het Horizon Zorgcentrum zullen naast het Integraal Kindcentrum Waterrijk aan de Tulpenstraat 2 gebouwd gaan worden. Geschiedenis Op de plaats waar het IKOC moet komen, stond voorheen de Mariaschool. De toenmalige Stichting Atrium besloot tot een fusie te komen van deze school met De Duizend Eilandenschool. Zo ontstond per 1 augustus 2018 aan de Schoolstraat een nieuwe school, IKC Waterrijk. Voor deze school en de opvangfuncties is vernieuwing nodig om aan de hedendaagse eisen voor kwalitatieve opvang en onderwijs, binnenklimaat en duurzaamheid te voldoen, Bovendien is het gebouw aan de Schoolstraat te groot voor het integraal kindcentrum.  Het nieuw te bouwen IKOC biedt dus onder andere plaats aan vervangende huisvesting voor het integraal kind centrum Waterrijk. Na de samenvoeging van Stichting Atrium, Stichting De Blauwe Loper en Stichting Kinderopvang Langedijk tot Allente, raakt het proces in een stroomversnelling.  Toenemende vraag naar huisvesting voor ouderen Horizon Zorgcentrum in Langedijk ervaart een toenemende vraag naar huisvesting voor ouderen. In gezamenlijkheid wordt contact met de gemeente gezocht. Na het bereiken van overeenstemming wordt het proces in werking gezet om te onderzoeken hoe invulling aan de onderzoeksvragen gestalte kan worden gegeven. Er wordt een plan van aanpak opgesteld, met als doel de realisatie van een Integraal Kind- en Ouderen Centrum. Inmiddels lijkt het erop dat het IKOC er inderdaad over enige tijd zal staan. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een IKOC met vijftig woon-zorgeenheden mogelijk is aan de Tulpenstraat. Wel zal het noodzakelijk zijn - onder meer om te zorgen voor voldoende afstand tussen de bebouwing en het voetbalcomplex van LSVV - om de watergang tussen de bouwlocatie en de Tulpenstraat te verleggen naar de grens met het LSVV-complex. Hierdoor wordt de Potjessloot direct doorvaarbaar aangesloten op de Achterburggracht. Waarom eigenlijk een IKOC in Langedijk? Waarom eigenlijk een IKOC in Langedijk? Hiermee ontstaat een IKC in combinatie met een woonvoorziening voor ouderen met een brede maatschappelijke meerwaarde. Dat is de wens van zowel de onderwijs-, als zorgbestuurders. Iedereen is er immers bij gebaat als kinderen onderwijs kunnen krijgen in het eigen dorp, maar ook dat opa en oma om de hoek wonen. Contacten tussen de verschillende generaties worden op die manier aangemoedigd. In een brief aan de omwonenden van het voormalige schoolterrein benadrukt de gemeente dat er nog een concreet plan moet worden gemaakt. Volgens wethouder Nils Langedijk is het de bedoeling dat dit plan in samenspraak met de buurt tot stand komt. Tijd om met de wethouder in gesprek te gaan. Wethouder Langedijk Wethouder Nils Langedijk vertelt hoe enthousiast er op de plannen gereageerd is door het college en de raad. “Anders had ik dit voorstel ook niet naar de gemeenteraad verzonden. De behoefte aan zorgwoningen in Langedijk is namelijk groot. Mensen worden ouder en iedereen wil graag in hun eigen omgeving blijven wonen. Daarnaast is voor goed onderwijs en opvang huisvesting nodig, die voldoet aan de eisen van deze tijd. De gemeente heeft € 500.000,- vrijgemaakt om het plan met 50 zorgwoningen, onderwijs en opvang verder uit te werken. Belangrijkste stappen die nu gezet gaan worden zijn onder andere het bespreken van de plannen voor het gebouw met omwonenden en bijvoorbeeld LSVV, het opstellen van het bestemmingsplan en het treffen van de voorbereidingen voor het bouwrijp maken locatie en de sloop van de huidige gebouwen. De gemeenteraad beslist in 2022 over het definitieve ontwerp en het aanvullend benodigde budget.”  Vraag: Is het voorbereidingskrediet van een half miljoen gedekt en al goedgekeurd? “Ja, dat bedrag is goedgekeurd en beschikbaar.” Hoe hoog kan er gebouwd worden? Wethouder Langedijk: “Wat de hoogte betreft is er ruimtelijk gekeken, wat maximaal zou kunnen op deze locatie. Qua hoogte en breedte, maar ook stedenbouwkundig in relatie tot de katholieke kerk bijvoorbeeld. Hieruit komt naar voren dat je op deze locatie niet hoger moet bouwen dan vijf hoog. De volgende stap is nu om in samenspraak te komen tot een definitief ontwerp. Of het vijf hoog wordt hangt af van deze stap.”  Plannen als deze kennen verschillende fasen. Om te bepalen of het IKOC überhaupt haalbaar en betaalbaar was, is eerst grofweg gerekend en getekend. Op basis daarvan is het plan verder verfijnd en ook voorgelegd aan de gemeenteraad. Uit het voorgelegde plan blijkt dat het verleggen van de huidige watergang belangrijk is. Door het verleggen van de watergang naar de andere zijde van de voormalige Mariaschool locatie wordt deze verbonden met de omgeving en wordt de toegankelijkheid van de locatie verbeterd. Ook is er door het verleggen van het water geen brug meer nodig. Op deze manier ontstaat er ook meer afstand tussen de woonvoorzieningen van de ouderen en de voetbalvelden wat een positief effect heeft op de geluidsbelasting. Meer afstand tussen de ouderen en de voetbalvelden De gemeente wil graag in samenspraak met de bewoners komen tot een definitief ontwerp / plan. Hiervoor wordt de buurt binnenkort uitgenodigd. “Al met al ben ik zeer blij met deze ontwikkelingen. Zij laten zien dat er een grote behoefte bestaat om tot woningbouw op een centrale plaats binnen ons dorp te komen. Vanzelfsprekend moet er dan wel daarvoor ruimte en parkeergelegenheid zijn!” Elfred Bakker en Ingeborg Korthals-de Bos Vervolgens krijgen Elfred Bakker, lid van het college van bestuur van Stichting Allente en Ingeborg Korthals- de Bos, bestuurder van het Horizon Zorgcentrum het woord. Elfred: “In de laatste gemeenteraadsvergadering van 12 oktober 2021 is een positief besluit genomen over het voorbereidingskrediet voor de realisatie van het IKOC. Na het realiseren van het IKOC zullen de opvang- en onderwijslocaties van IKC Waterrijk naar het IKOC verhuizen. IKC Waterrijk verdwijnt niet, maar wordt verhuisd naar een prachtig nieuw gebouw aan de Tulpenstraat. Dat betekent dat de huidige panden aan de Schoolstraat geen opvang- en onderwijsbestemming meer hebben. Wat de nieuwe bestemming wordt van deze panden of dit grondgebied is ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Dijk en Waard. Wat is het belang dat jeugd en ouderen bij elkaar wonen?  Ouderen kunnen de leerlingen voorlezen en dingen vertellen Vanuit meerdere onderzoeken is gebleken dat vanuit samenwerkingsvormen tussen kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en ouderen voor beide doelgroepen een stimulerende werking uitgaat. Ouderen kunnen vanuit eigen ervaring vertellen over onder andere de omgeving, beroepen, manieren van spelen en woon- leefomstandigheden van 60-70 jaar terug. Zij kunnen de leerlingen ondersteunen bij het leren werken in de moestuin en het verzorgen van het kleinvee. Zij kunnen de peuters en kleuters voorlezen en samen genieten van de reacties van elkaar. De leerlingen nodigen de ouderen uit bij hun vieringen en samenkomsten om hiervan in gezamenlijkheid te genieten. Kinderen kunnen samen met de ouderen spelletjes spelen en wellicht zelfs uitdagen om met hen te gamen op de computer! Van ontmoetingen tussen jonge(re) kinderen en demente bejaarden is bekend dat hierdoor het proces van dementie kan worden vertraagd.” Alleen maar positieve verwachtingen “Oudere leerlingen kunnen de zorgmedewerkers helpen met het begeleiden van ouderen naar activiteiten, het brengen van koffie en thee of het voorbereiden van de maaltijden. Kortom: voor zowel jongeren als ouderen zijn er alleen maar positieve zaken te vermelden! Tenslotte hebben we als opvang en onderwijs de opdracht om kinderen voor te bereiden op deelname binnen de samenleving. Hier komen zij ook in aanraking met allerlei leeftijdsgroepen. Hoe mooi is het dan niet dat jongeren met respect omgaan met de ouderen? Binnen de woningen van Horizon Zorgcentrum wordt geprobeerd de ouderen zo lang mogelijk deel uit te laten maken van de samenleving. Hoe mooi is het dan niet dat zij binnen hun directe leefomgeving hun kennis en ervaringen mogen delen en doorgeven aan de nieuwe generatie en hiermee mogen ervaren dat zij van grote waarde zijn voor de samenleving?” Voor wie zijn de toekomstige woningen in het IKOC bestemd? Ingeborg: “De woningen zijn bedoeld voor oudere mensen die ondersteuning nodig hebben voor lichamelijke zorg of een lichte vorm van dementie en hiervoor een indicatie Wet Langdurige Zorg hebben. Voor mensen met vergevorderde dementie zijn er geschikte appartementen in Horizon Zorgcentrum aan de Boeier, waar overigens ook veel behoefte aan is. De woningen van het IKOC worden huurappartementen. Ik sluit mij helemaal aan bij de woorden van Elfred over het belang van ouderen en jeugd die samengaan. De interactie met leerlingen draagt er aan bij dat men zich onderdeel voelt van een gemeenschap. Een actief onderdeel hiervan uitmaken is bevorderend op het welzijn van ouderen. ” Hoe zit het met de eventuele geluidsoverlast voor de oudere toekomstige bewoners? “ Natuurlijk maken spelende kinderen op het speelplein geluid. Bekend is ook dat ouderen, die vaak grootouders zijn, kunnen genieten van de spelende kinderen en zich hierbij weinig aantrekken van het geluid dat de kinderen maken. De levendigheid van jeugd is juist een voordeel. En het al vroeg leren omgaan met ouderen buiten hun eigen familiesfeer draagt hopelijk bij tot de ontwikkeling van de leerlingen.” Het is duidelijk dat bij alle betrokkenen het enthousiasme over het toekomstige IKOC groot is. Het geeft tevens aan dat er, naast goede opvang- en onderwijsvoorzieningen, ook grote behoefte is om voor ouderen goede en betaalbare woonruimtes te creëren.

Leerlingen Fonkelsteen maken egelhuisjes voor in de schooltuin

De leerlingen van groep 8 van basisschool de Fonkelsteen hebben egelhuisjes gemaakt voor in de schooltuin. Zij hebben dat gedaan omdat egels volgens Stichting OERR, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten, tegenwoordig maar moeilijk een plek kunnen vinden om te overwinteren.  Vol energie zijn de kinderen de afgelopen twee weken aan de slag geweest met de egelhuisjes. Er werd overlegd, samengewerkt en kritisch gekeken of de huisjes aan de eisen voldoen. De eerste huisjes zijn inmiddels door de leerlingen in de schooltuin geplaatst en daarnaast zorgen ze ervoor dat er eten in de buurt is wat geschikt is voor egels. Na de herfstvakantie zullen de andere huisjes een plek in de schooltuin krijgen. “Zo hopen we dat veel egels hier een veilige plek vinden voor de winter”, aldus de leerkracht van groep 8, Joost Feld. Het gaat slecht met de egels Het gaat slecht met de egels in Nederland. De afgelopen tien jaar is de helft van alle egels verdwenen. Stichting OERRR roept kinderen daarom op om in opstand te komen voor de egels door bijvoorbeeld egelhuisjes te maken. Feld heeft dit opgepakt met zijn groep. “Eerst kregen de leerlingen de opdracht om in groepjes uit te zoeken waar egels leven, hoe ze leven, wat ze eten, wat de gevaren voor deze dieren zijn, hoe we ze zouden kunnen helpen en aan welke eisen de egelhuisjes moeten voldoen. De conclusies mochten ze in de klas aan elkaar presenteren”, aldus de leerkracht.  Na de presentaties zijn de leerlingen samen in overleg gegaan over hoe het huisje eruit moet zien en werden de taken verdeeld. “We moesten zelf alle materialen zoals hout en gereedschap regelen. Ja, we hebben dus gekeken wie wat in huis heeft en zo de taken verdeeld”, aldus leerlingen Emma en Jennifer. Adoptie-egels Via wildopvang De Bonte Piet in Midwoud heeft de Fonkelsteen twee egels geadopteerd. Deze egels zijn vorige week vrijgelaten in de schooltuin. Met zorg werden ze uit de doos getild en in de tuin gezet in de buurt van een zelfgemaakt egelhuisje, die op de bodem bezaaid is met een laag zaagsel. De egel had dit snel door en zocht een veilig plekje in het huisje. Jailey, Dewi, Jennifer, Anne en Emma zijn er enorm trots op dat de egel meteen een schuilplek zocht in hún huisje. “Heel mooi om te zien hoe de leerkracht de kernkwaliteiten eigenaarschap en samenwerking in dit project inzet in dit groep. Het is echt vanuit de kinderen gekomen en zij zijn ook zelf eigenaar voor het laten slagen ervan”, aldus Tammy Reurslag, directeur van basisschool de Carrousel/Fonkelsteen.  Op www.facebook.com/obsdefonkelsteen is het filmpje te zien waarin de egel wordt vrijgelaten en een veilig plekje in het zelfgemaakte huisje zoekt.  Artikel Rodi Media

'Wij willen kinderen leren dat bewegen écht leuk is'

Bewegen saai? Het is juist superleuk! Sterker nog: hoe eerder je ermee begint, hoe meer profijt je er later van zult hebben. Gymleraren Marieke Slot (De Wijde Veert) en Dorien Bak (IKC Waterrrijk) zijn initiatiefnemers van Gymfeest Langedijk, wat op 27 oktober van start gaat. Dreumesen, peuters en kleuters zijn elke woensdagochtend van harte welkom om lekker te spelen, klimmen en klauteren, sámen met mama en papa. Marieke en Dorien zijn allebei gymleerkracht; Marieke op basisschool De Wijde Veert in Noord-Scharwoude en Dorien op IKC Waterrijk in Noord-Scharwoude en op De Phoenix in Broek op Langedijk. Marieke vertelt: “Dorien en ik leerden elkaar kennen toen ik haar voetbaltrainster was. Zij studeerde later ook ALO, om net als ik vakleerkracht gym te worden. Ik wilde altijd al graag voor mezelf beginnen. Samen kwamen we op het idee voor Gymfeest Langedijk. Kinderen van 1,5 tot 4 jaar zijn elke woensdagochtend van harte welkom voor een leuke les. We beginnen gezamenlijk met een liedje, dansje of spelletje. Daarna gaan de kinderen klimmen en klauteren op de toestellen. De ouders begeleiden hierbij hun kind. We sluiten de les af in de kring en geven elkaar een high-five!” Meer zelfvertrouwen Marieke en Dorien vertellen dat het een feestje is om een-op-een met je kind te gymmen en bewegen. Daaruit is ook de naam ‘Gymfeest’ ontstaan. “Het is belangrijk dat peuters en dreumesen van kleins af aan leren om met plezier te bewegen en weten dat vallen niet eng is. Tijdens een les staan er genoeg attributen klaar in de zaal, zodat de kids vrijuit en op hun eigen niveau kunnen bewegen. Ze lopen samen met mama of papa aan de hand. Het is ook een sociale training. Zo leren de kinderen met elkaar te delen, krijgen ze meer zelfvertrouwen én wordt de motoriek spelenderwijs getraind. We gaan lekker enthousiast en positief aan de slag. Een les is niet alleen goed voor het kind, maar ook voor de ouders. Zij kunnen tijdens de les met elkaar levelen. Bijvoorbeeld: ‘Doet jouw kind dat ook? Hoe ga je daarmee om?’ Diploma Dorien: “Wat het bewegen met peuters en dreumesen zo leuk maakt, is de bewonderende blik die ze hebben als ze de zaal binnenkomen. Je kan ze nog lekker kneden.” De enthousiaste leerkrachten willen elke les een thema geven. Marieke: “Bijvoorbeeld ‘circus’, ‘vakantie’ of ‘dieren’, zodat ze er ook wat van leren. Bijvoorbeeld: welke dieren zijn er, en wat voor geluiden maken zij?” Aan het eind van een lesblok van acht weken ontvangen de leerlingen een diploma met hun naam erop. “Elk blok heeft andere lessen, want afwisseling is belangrijk.” Gymfeest Langedijk heeft subsidie gekregen van Sportakkoord. “Zij waren heel enthousiast over ons idee. We hebben geld gekregen voor promotie, zaalhuur en materialen. Heel fijn, want daardoor kunnen we een mooie start maken.” Kijk voor meer informatie op www.gymfeestlangedijk.nl Artikel Langedijker Nieuwsblad 

Uniek centrum voor kinderen én ouderen blijkt haalbaar

De komst van een integraal kind- en ouderencentrum (IKOC) op de plek van de Mariaschool in Noord-Scharwoude is een stuk dichterbij gekomen. Uit een onderzoek blijkt dat het project haalbaar is. Het initiatief voor het IKOC komt van Horizon Zorgcentrum en Allente Onderwijs en Opvang. Het idee is dat er een plek komt voor mensen ’van nul tot honderd’ waar woon-zorgfuncties voor ouderen worden gecombineerd met een basisschool en kinderopvang. De gemeente reageerde vorig jaar positief op dit initiatief en de partijen hebben gezamenlijk de haalbaarheid onderzocht om het IKOC (het eerste in Noord-Holland Noord, red.) te realiseren op het terrein aan de Tulpenstraat nummer 2. In een brief aan de omwonenden van het voormalige schoolterrein benadrukt de gemeente dat er nog een concreet plan moet worden gemaakt. Volgens wethouder Nils Langedijk is het de bedoeling dat dit plan in samenspraak met de buurt tot stand komt. Het IKOC zou plaats moeten bieden aan vervangende huisvesting voor integraal kind centrum Waterrijk. Dit centrum is nu aan de Schoolstraat in Noord-Scharwoude gehuisvest. Voor deze school en de opvangfuncties is nieuwbouw nodig om aan de hedendaagse eisen voor binnenklimaat en duurzaamheid te voldoen. Ook is het gebouw aan de Schoolstraat te groot voor het integraal kind centrum. Veel behoefte Het andere deel van het IKOC bestaat uit minimaal vijftig wooneenheden voor bewoners die zorg nodig hebben. ,,Ik ben heel erg blij dat onze plannen haalbaar zijn. Hieraan is een schreeuwende behoefte’’, benadrukt bestuurder Ingeborg Korthals van Horizon Zorgcentrum. ,,Dit is een druppel, we hebben veel meer woningen nodig.’’ Volgens bestuurder Elfred Bakker van Allente streven beide partijen er naar dat de jeugd en ouderen ook echt met elkaar in aanraking komen. Bijvoorbeeld bij het voorlezen, het werken in de moestuin of bij het verzorgen van dieren. ,,We willen niet alleen een pand neerzetten, de inhoud staat voorop.’’ Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een IKOC met vijftig woon-zorgeenheden mogelijk is aan de Tulpenstraat. Wel zou het - onder meer om te zorgen voor voldoende afstand tussen de bebouwing en het voetbalcomplex van LSVV - noodzakelijk zijn om de watergang tussen de bouwlocatie en de Tulpenstraat te verleggen naar de grens met het LSVV-complex. Hierdoor wordt de Potjessloot direct doorvaarbaar aangesloten op de Achterburggracht. Verder is bepaald dat het complex vanuit stedenbouwkundig oogpunt maximaal vijf bouwlagen mag tellen. Maar volgens Korthals is de kans groter dat het gaat om vier bouwlagen. Vrije sectorwoningen Er is ook gekeken of het basisprogramma zou kunnen worden uitgebreid met de bouw van maximaal veertien vrije sectorwoningen, maar dan zou er ook een parkeervoorziening moeten worden gebouwd en dat is financieel niet haalbaar. Wel is het mogelijk om het aantal woon-zorgwoningen nog wat te verhogen. Het college van burgemeester en wethouders wil het plan snel verder uitwerken en vraagt een voorbereidingskrediet van 500.000 euro aan de gemeenteraad. Dit is onder meer voor het maken van het ontwerp en het bouwrijp maken van het terrein. Volgens Langedijk zal het geld wat al beschikbaar was voor IKC Waterrijk in dit project worden gestoken. Ook het terrein aan de Schoolstraat zal in de toekomst verder worden ontwikkeld als woningbouwlocatie. Langedijk hoopt dat over twee jaar gestart kan worden met de bouw van het IKOC

Juf Mies van De Phoenix feestelijk met pensioen

Na meer dan 40 jaar met kinderen te hebben gewerkt, waarvan de laatste 16 jaar op de Phoenix, mag juf Mies met pensioen. Afgelopen woensdag nam ze feestelijk afscheid van de hele school. In een prachtige limousine van Big Limo werd ze samen met haar man, kinderen en kleinkinderen opgehaald van huis. Het was een prachtig onthaal op het schoolplein van de Phoenix. De chauffeur van Big Limo reed de lange, witte limousine het schoolplein op, waar alle kinderen van de hele school stonden te wachten. Er waren vele ‘ohhhs’ en ‘ahhhs’ bij het zien van de glimmende limousine en er klonk enthousiast gejuich toen juf Mies uitstapte. Door een haag van kinderen met zelf versierde bogen liep Mies naar het podium toe. Daar werd ze toegesproken op deze speciale dag en zongen alle kinderen uit volle borst het welkomstlied. Daarna ging iedereen naar binnen en ging juf Mies, na de koffie met gebak, langs alle groepen. Bij elke groep kreeg ze iets aangeboden; een versje, liedje, een wens, een knutsel, knuffel of cadeau. Kortom: een afscheidstour door de school met allemaal feestelijkheden. Als grote verrassing had juf Mies zelf een heerlijke traktatie geregeld voor alle kinderen van de Phoenix. Buiten op het schoolplein stonden twee van haar kinderen en een kleinkind achter een ijscokar en deelden aan ieder kind een ijsje uit! Na een welverdiende lunchpauze was er buiten op het schoolplein een uitzwaaimoment voor de ouders. Ze kregen de kans om juf Mies te bedanken voor haar jarenlange inzet en toewijding, haar goede zorgen voor hun kinderen en om haar uit te zwaaien. Daarna volgde een heerlijke high coffee and tea geheel verzorgd en geserveerd door het van der Meij College afdeling HBR (Horeca, Bakker en Recreatie), die altijd te porren is voor betekenisvolle opdrachten als deze. Onder het genot van koffie en thee en de overheerlijke zelfbereide hapjes van de van der Meij studenten, zongen de collega’s Mies toe, vertelden anekdotes van vroeger en zetten haar op allerlei manieren in het zonnetje. Hier en daar werd een traantje weggepinkt. Een zeer gewaardeerde collega, die ze ontzettend gaan missen, maar die het verdient met pensioen te gaan. Ook tijdens de receptie daarna, met collega’s , oud collega’s, bestuursleden en genodigden bleek hoe geliefd en gewaardeerd Mies is. Mies kan terugkijken op een werkzaam leven als leerkracht van het jonge kind en op een feestelijke laatste dag op de Phoenix. Ze kan nu echt gaan genieten van haar vrije tijd, kinderen en kleinkinderen, fietsen en op vakantie gaan!

Sint Josephschool heet nu IKC Sint Joseph

De Sint Josephschool in Heerhugowaard-Noord is enorm in ontwikkeling. Sinds 1 augustus gaat deze school verder als IKC Sint Joseph. Dit is een plek waar kinderen van twee tot twaalf jaar samen komen en zichzelf zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Donderdag 9 september was er bij IKC Sint Joseph een feest om deze ontwikkeling te vieren. De middag werd afgetrapt met een openingswoord en de prijsuitreiking van een taartenwedstrijd. Vervolgens werden alle aanwezigen getrakteerd op een voorstelling, gegeven door de kinderen van het IKC. Daarna kon iedereen zich rijkelijk vermaken met allerlei activiteiten voor de kinderen en een loterij met prachtige prijzen, voor de ouders. Een feestelijk middag waarbij alle betrokkenen met elkaar hebben stilgestaan bij deze mooie ontwikkeling in De Noord.  De school is in 1883 gestart als openbare school in De Noord. Er was nog geen leerplicht en ouders moesten voor het onderwijs betalen. Met de onderwijswet van 1917 ontstond de mogelijkheid om scholen een signatuur te geven. De school werd katholiek en het bestuur werd de parochie Heilige Hart van Jezus. Het onderwijs werd vanaf nu gefinancierd door de overheid en er kwam leerplicht vanaf zes jaar. In 1985, door de wet op het basisonderwijs, voegde de kleuterschool zich bij de lagere school in de Rozenhoutstraat. De naam van Sint Josephschool bleef gehandhaafd. Sinds 1 januari 2020 wordt de school bestuurd door Allente. Daaronder vallen diverse opvang- en onderwijslocaties in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar. Deze locaties zijn met elkaar verbonden door een gedeelde visie op openbaar en algemeen bijzonder onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar.  Vanaf dit schooljaar gaat de school verder als IKC Sint Joseph waar gestreefd wordt naar een leeromgeving waar Inclusie, Kansrijk en Community centraal staat. Bianca Deinum is als directeur van dit IKC enorm trots op wat de school bereikt heeft. “Nu kunnen wij vanuit de IKC-gedachte onze leerlingen nog meer begeleiden bij hun ontwikkeling naar zelfstandige wereldburgers. Onze IKC-ontwikkeling zal dan ook de komende jaren nog meer verdieping vinden.”  

Winnaars Level UP! sluiten programma af.

Ter afsluiting van het programma Level UP! over bewust en positief gamen vonden woensdag 1 en donderdag 2 september de Level UP! Challenges plaats. Ruim 180 kinderen van de groepen 5 en 6 van verschillende basisscholen waren aanwezig in het AZ Stadion. Ze deden mee aan verschillende leuke en leerzame activiteiten terwijl ze een mooi inkijkje kregen achter de schermen van AZ. In de Alkmaarse voetbaltempel waren onder meer leerlingen van de Heerhugowaardse basisscholen de Hasselbraam, De Vaart, De Vlindertuin en IKC Sint Joseph aanwezig. De klassen waren de winnaars van Level Up! en plaatsten zich zo voor het Challenge Event. Gamen, sporten en speuren Onder het toeziend oog van AZ’s eSporters Dani Visser en Jens van der Flier speelden de kinderen FIFA. Ze scoorden punten in de sportschool waar de spelers normaal hun warming up doen. Tijdens een speurtocht zaten de kinderen achter de desk in de persruimte om een zelfbedacht permoment na te spelen en namen daarna een kijkje in de kleedkamer. Ze mochten pingpongen in het spelershome... Het was één groot feest! Na afloop gingen de kinderen met een goodiebag weer richting school. Level Up! AZ en Bibliotheek Kennemerwaard bundelen hun krachten met de gave lessenreeks Level Up! voor de groepen 5 en 6 van de basisschool. Het project gaat over bewust en positief gamen en is opgezet door AZ en Bibliotheek Kennemerwaard. Het programma bestaat uit een kick-off voor ouders en docenten en vijf (online) lessen van een uur gegeven door een consulent van de bibliotheek. De winnende klassen mogen meedoen aan het afsluitende Challenge Event in het AZ-stadion. Ook enthousiast geworden en wil je meer weten? Meer informatie over het programma en aanmelden voor volgend seizoen vind je op startlevelup.nl.

Opening IKC De Poolster

Daltonschool De Kleine en Grote Beer in Heerhugowaard bestaat 50 jaar en gaat vanaf 23 augustus door als integraal kindcentrum. “En als je iets nieuws gaat beginnen, dan hoort daar ook een nieuwe naam bij”, kondigt bestuurder Elfred Bakker de feestelijke onthulling aan. Directeur Bianca Veldman trekt vanaf het dak van de school het doek omhoog, en daar staat het: IKC De Poolster. Deze eerste schooldag na de zomervakantie, is de allereerste dag van het integraal kindcentrum. Dat betekent dat de school nu ook buitenschoolse opvang (BSO) aan het aanbod heeft toegevoegd. Ook heeft de school sinds een aantal jaar peuteropvang. Daarmee is het een plek geworden waar kinderen welkom zijn van hun tweede tot twaalfde levensjaar. Bianca: “Bij de overkoepelende organisatie Allente is de wens om echt met één doorgaande lijn te werken. Daarom zullen alle scholen op den duur integrale kindcentra worden. De schotten tussen onderwijs en opvang halen we weg. Zo wordt er bij onze peuteropvang en BSO gewerkt met dezelfde pedagogische visie als in de school. Voor de kinderen is het fijn dat ze overal dezelfde gezichten zien, en dat in een vertrouwde omgeving. Overigens zijn er ook leerlingen die na school naar een externe BSO gaan, en dat mag ook.”  Lintje doorknippen Voor het officiële openingsmoment hadden alle kinderen zich maandag om 12.00 uur op het schoolplein verzameld. Toen de directeur weer van het dak afgeklommen was (Elfred door de microfoon: “Juf Bianca doet nu iets dat eigenlijk helemaal niet mag”), was het de beurt aan Kaylan en Haitham. Kaylan uit groep 7/8 zat vorig schooljaar in de commissie die de nieuwe naam koos, mooi in de lijn van de oude naam. Haitham uit groep 4 is een van de kinderen die vanmiddag voor het eerst naar de BSO gaan. Samen mochten ze het lint doorknippen. En daarmee is IKC De Poolster dan officieel geopend! Artikel Rodi Media 23-08-2021

VISles op de Sint Josephschool

Op 7 juli komt VISmeester Mark op bezoek bij de St. Josephschool in Heerhugowaard om op die dag een visles te verzorgen in groep 7/8. Eerst krijgen de leerlingen een biologieles over vis en water, waarna ze aan de waterkant zelf kunnen ervaren hoe leuk het sportvissen is. Tijdens de visles krijgen de leerlingen een inkijkje in het huis van de vis. Deze wereld onder water is praktisch onzichtbaar en juist daarom zo fascinerend. Ook leren de kinderen de basis van het sportvissen en hoe je zorgvuldig omgaat meteen gevangen vis – bijvoorbeeld dat je hem met natte handen moet vastpakken, zodat de slijmlaag niet beschadigt. VISEXCURSIE Na de theorieles gaat de visles ’s middags verder aan de waterkant van een viswater vlakbij de school. Daar kunnen de kinderen in de praktijk ervaren dat vissen een leuke en spannende buitenactiviteit is. Ervaren sportvissers van de vereniging staan klaar om de kinderen te begeleiden, zodat ze op een goede manier leren vissen. Na afloop wordt samen met de kinderen bekeken welke vissoorten er zijn gevangen. Bij sommige vislessen zijn dat er wel vijf of meer! 15.000 SCHOOLKINDEREN Niet alleen leerlingen zijn steevast enthousiast over de vislessen. Juffen en meesters zijn ook vol lof over de gratis service die Sportvisserij Nederland samen met de hengelsportfederaties en -verenigingen aanbiedt. Voor corona werden er maar liefst 650 vislessen per jaar gegeven, waarmee 15.000 kinderen zijn bereikt. Na een visles hebben kinderen meer oog gekregen voor de natuur in hun eigen woonomgeving en ervaren hoe rustgevend het vissen kan zijn. Vissende kinderen gaan vaker naar buiten dan hun niet-vissende leeftijdsgenoten, wat gezond is voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Vissen is meer dan vangen. Artikel Heerhugowaards nieuwsblad

Juf Thea neemt afscheid van de Koolvlet

Ook voor Thea Koning is de leeftijd van 66 jaar en vier maanden bijna werkelijkheid. Dat betekent stoppen met werken en volop genieten van andere bezigheden, zoals het knuffelen van het jongste kleinkind van tien maanden. Thea Koning kijkt terug op een werkzaam leven en zal ongetwijfeld met gemengde gevoelens afscheid nemen van vijftien jaar ‘juf zijn’ op De Koolvlet. “Ik kwam in 2006 op deze school terecht. Ik koos bewust voor de groepen een en twee van de onderbouw’’, zegt Thea. “Juist in deze leeftijdsgroep is er de vrijheid om les te geven door middel van thema’s. Ik hou ervan om creatief les te geven en dat past zeker bij de jongste leerlingen. Ik kijk terug op een fantastische periode en ik denk dat het afscheid van deze school, op vrijdag 2 juli, mij niet zo gemakkelijk zal vallen. Je sluit toch ook een lange periode van werken af. Aan de andere kant krijg ik nu alle tijd om aandacht te schenken aan andere zaken, zoals de kleinkinderen, familie en vrienden.’’   Teveel leraren Thea Koning, geboren en getogen Langedijkse, kreeg in 1975 haar eerste baan als juf. “Dat was een periode met een enorm overschot aan leraren. Dan was je blij als je aanstelling kon krijgen. Voor mij was dat op een Christelijke kleuterschool in Medemblik waar ik ook ging wonen. Na drie jaar solliciteerde ik bij ‘de van den Berghstichting’ in Noordwijk, een onderdeel van de Stichting ‘s Heerenloo. Ik gaf verzorgenden daar les in spel, gedrag en bewegingsactiviteiten. Ook deze baan duurde drie jaar. Daarna volgde een periode in een gezinsvervangend tehuis in Wijk aan Zee, waar ik waarnemend hoofd was. Ik was ondertussen getrouwd. Ik stopte met werken toen de kinderen geboren werden. In die periode tekende en schilderde ik regelmatig en volgde muzieklessen. In 1998 ben ik weer gaan werken en kwam ik terecht op de Montessorischool in Heerhugowaard. Ik heb daar met alle groepen leerlingen gewerkt en met heel veel plezier.’’   De Koolvlet Na drie jaar werd ‘juf Thea’ aangenomen op de basisschool De Rank in Noord-Scharwoude. “Vijf jaar heb ik daar gewerkt en dat was een fantastische tijd. In 2006 ging ik werken op De Koolvlet. De vier- tot zesjarigen is precies de groep leerlingen waar ik me thuis bij voelde. Goed naar de kinderen kijken en samen leuke, leerzame en creatieve onderwerpen kiezen. Ik kijk met heel veel plezier naar de laatste vijftien jaar en besef natuurlijk dat het volgende week vrijdag over is, maar wel met de gedachte dat ik alles heb meegemaakt.’’   Veel hobby’s In de laatste tien jaar heeft Thea maar weinig tijd kunnen vrijmaken voor verschillende hobby’s. “Ik schilder heel graag, maar daar is de laatste jaren niet veel van terecht gekomen. Maar ik wandel en lees ook graag en ik vind muziek maken heerlijk. Die tijd heb ik straks, net als meer tijd om oma te kunnen zijn. Ons oudste kleinkind is zes jaar en de jongste tien maanden. Ik kijk er nu al naar uit om daar lekker veel mee te knuffelen.’’ Oud leerlingen van Thea worden van harte uitgenodigd om een afscheidswens te sturen! Dit kan naar RKBS de Koolvlet, Keppelsloot 8, 1721 HJ Broek op Langedijk. Bron: Artikel Langedijker Nieuwsblad

Cookie instellingen