Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht speelt een cruciale rol bij het waarborgen van goed bestuur binnen een stichting. Het is hun verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het beleid van de bestuurder, de uitvoering van taken, de uitoefening van bevoegdheden en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad dient ook de maatschappelijke belangen van de stichting in het oog te houden en oefent daarbij de taken en bevoegdheden uit die aan hem zijn toegewezen in de wet en de statuten.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht de taak om de bestuurder zowel gevraagd als ongevraagd van advies te voorzien. Ze staan de bestuurder bij met raad en kunnen hun expertise en inzichten delen om het bestuurlijk proces te ondersteunen en te verbeteren.

Kortom, de Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende rol binnen de stichting. Ze zorgen ervoor dat het bestuur handelt in overeenstemming met de wet, de statuten en het algemeen belang van de stichting.

Samenstelling Raad van Toezicht
De heer E.A. Warmoltz (voorzitter)
De heer S. Meijn
De heer J.J.G.M. Brakenhoff
De heer J. Doorenspleet
Mevrouw M. Visser
Mevrouw E. Marijnissen
Cookie instellingen