Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder, de uitvoering van de taken, de uitoefening van bevoegdheden door de bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting. Tevens oefent de raad die taken en bevoegdheden uit die hem in de wet en in de statuten zijn opgedragen of toegekend, een en ander met het oog op de maatschappelijke belangen van de stichting. De Raad van Toezicht kan de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren en staat deze met raad terzijde.

Samenstelling Raad van Toezicht
De heer E.A. Warmoltz (voorzitter)
De heer S. Meijn
De heer J.J.G.M. Brakenhoff
De heer J. Doorenspleet
Mevrouw M. Visser
Mevrouw E. Marijnissen
Cookie instellingen