Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Tussen 16 december 2020 en 8 februari jl. was de reguliere kinderopvang opnieuw gesloten, de buitenschoolse opvang ook na 8 februari nog. 
Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot het einde van de sluiting. De einddatum hiervan is op dit moment nog niet bekend.

1. Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen
De tegemoetkoming is een benadering van de betaalde eigen bijdrage. Zo is de tegemoetkoming gebaseerd op het maximale uurtarief dat de overheid jaarlijks vaststelt. Ongeacht het daadwerkelijke uurtarief dat ouders betalen, ontvangt u een tegemoetkoming per uur op basis van het maximale uurtarief dat is vastgesteld voor de soort opvang die u afneemt. 
Toeslagen berekent het bedrag van de tegemoetkoming op basis van één peildatum die aansluit bij de sluitingsperiode. De SVB verzorgt vervolgens de uitbetaling. Wijzigingen in de gegevens die zijn doorgevoerd na de peildatum zijn dus niet van invloed op de hoogte van de tegemoetkoming. 

Heeft u uw kind pas na de peildatum aangemeld voor kinderopvangtoeslag, terwijl er voor dit kind gedurende de sluitingsperiode wel al lopend een contract was met Allente? Daarvoor wordt nog een herzieningsmoment voor ingebouwd. Wijzigingen in de gegevens, zoals een inkomensdaling of een stijging in urengebruik, worden wel meegenomen in de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Wanneer dit later in het jaar door ouders voor de voorafgaande maanden wordt aangepast, leidt dit dus ook tot een correctie in de kinderopvangtoeslag over die periode.

De tegemoetkoming is een benadering van de eigen bijdrage voor de reguliere contracturen en geldt dus niet voor eventuele extra uren noodopvang, die ook niet zijn doorberekend aan ouders door Allente.

2. Ouders met een gemeentelijke regeling
Ouders die hun kinderen gebruik laten maken van het gemeentelijke aanbod van voorschoolse educatie (VE), het kortdurend peuteraanbod, of op basis van een sociaal medische indicatie (SMI) krijgen een vergoeding via de Gemeente. Als deze ouders de eigen bijdrage voor kinderopvang voor deze gemeentelijke regeling hebben doorbetaald of nog doorbetalen voor buitenschoolse opvang, krijgen ze dit vergoed.

3. Doelgroep die de kosten van kinderopvang heeft doorbetaald zonder overheidsbijdrage 
Ouders die de kosten van kinderopvang geheel zelf dragen krijgen ook een tegemoetkoming voor het doorbetalen van de kinderopvangfacturen. Deze tegemoetkoming gebeurt op aanvraag door de personen die de rekening van de kinderopvang hebben betaald. Dit is nodig omdat de overheid niet over gegevens van het kinderopvanggebruik van deze ouders beschikt. Dit proces neemt daarom meer tijd in beslag dan de uitbetaling aan ouders met kinderopvangtoeslag. 

Vanaf 1 mei kan men de tegemoetkoming aanvragen, onder andere door de betaalde kinderopvangfacturen aan te leveren. De SVB beoogt uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag te beslissen over de tegemoetkoming, waarna deze wordt uitbetaald.

Cookie instellingen